บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง?

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

สำนักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง?

A:

 

การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2553 และคำชี้แจง เรื่องจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ความเป็นอิสระและการรักษาความลับเป็นจรรยาบรรณขั้นพื้นฐานที่บุคลากรต้องปฏิบัติตามสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีต้องมั่นใจว่าบุคลากรมีความเข้าใจในข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ และให้บุคลากรจัดทำหนังสือยืนยันความเป็นอิสระและการรักษาความลับประจำปี อย่างน้อยปีละครั้งรวมทั้งจัดให้มีการสอบทานหนังสือยืนยันความเป็นอิสระและการรักษาความลับประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าหากมีประเด็นกระทบต่อความเป็นอิสระและการรักษาความลับ สำ นักงานสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีมีมาตรการป้องกันหรือวิธีการขจัดผลกระทบเหล่านั้นแล้วอย่างเหมาะสม

 ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit