บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

กรณีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน แล้วต้องแก้ไขงบการเงิน

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ในกรณีผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน และกิจการได้ส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว แต่ภายหลังกิจการมีการปรับปรุงบัญชีเพิ่มเติมและต้องมีการแก้ไขงบการเงิน ต้องทำอย่างไร

A:

สำหรับผู้ประกอบการ ขอให้ดำเนินการตาม “คู่มือการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2559” หน้า 23 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งงบการเงินฉบับใหม่ ที่จัดทำและเผยแพร่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Download 

สำหรับผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบเพิ่มเติมและลงวันที่ใหม่ในรายงานของผู้สอบบัญชีเมื่อรวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น โดยต้องมีการพิจารณาเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินเพิ่มเติมจากวันที่ในรายงานเดิมจนถึงวันที่ในรายงานใหม่ด้วย นอกจากนั้น ควรเรียกคืนรายงานของผู้สอบบัญชีฉบับเดิมจากกิจการด้วย

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit