บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) :

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) :

รบกวนขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการบันทึกบัญชีเรื่อง forward contract ดังนี้ค่ะ

1.         ณ วันที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ บริษัทบันทึกบัญชี ซื้อสินค้า และ เจ้าหนี้ โดยใช้ Rate ณ วันที่ตาม Invoice ตามปกติใช่หรือไม่

2.         ณ วันที่ทำสัญญาซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) กับธนาคาร ทางบริษัทต้องบันทึกบัญชีหรือไม่ถ้าบันทึกต้องบันทึกอย่างไรใช้ Rate ไหนบันทึกบัญชี

3.         กรณีที่ระยะเวลาของสัญญา forward contract ข้ามปี ณ วันที่สิ้นปี ต้องมีการปรับปรุงกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ตามประมวลรัษฎากรกร ม.65 ทวิ หรือไม่

4.         เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลา forward contract บริษัทต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

ในกรณีที่ครบกำหนดตามสัญญาแล้ว แต่บริษัทต้องการที่จะต่อสัญญาใหม่เช่นนี้ บริษัทต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

(คำถามเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558)

A:

กรณีการบันทึกเรื่อง Forward contract นั้น ปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย ทั้งฉบับ PAE และ NPAE ไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจน ในทางปฏิบัติจึงมักถือปฏิบัติได้ 3 วิธีคือ

1.         ไม่บันทึกบัญชีใด ๆ แต่เปิดเผยจำนวนเงินตามสัญญา (Notional amount) และมูลค่ายุติธรรมของสัญญาที่ทำ Forward contract ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พร้อมทั้งอาจเปิดเผยถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัท และการจัดการความเสี่ยงของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัตินอกงบดุล (off balance sheet) ที่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีมิได้สนับสนุน

2.         บันทึกตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา ฉบับที่ 52 เรื่อง การแปลงค่าสกุลเงินตราต่างประเทศ (SFAS No. 52, “Foreign Currency Translation”) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.68/2541 โดยสามารถอ้างอิงได้จาก link ของกรมสรรพากรhttp://www.rd.go.th/publish/3583.0.html

3.         บันทึกจำนวนที่ทำ Forward contract ไว้กับธนาคาร ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสัญญา Forward ที่ธนาคารคำนวณให้ และรับรู้รายการอ้างอิงที่ได้รับการป้องกันความเสี่ยง (Underlying hedged items) ตามวิธีปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่ระบุไว้ใน IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement

ทั้งนี้ทางเลือกทั้ง ไม่ได้มีกล่าวไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยโดยตรง แต่เป็นเพียงวิธีการที่กิจการทั่วไปมักถือปฏิบัติ ดังนั้นขอให้ท่านสมาชิกปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งเพื่อพิจารณาถึงทางเลือกแต่ละทางก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าได้จากบทความเรื่อง “รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า...มีที่มีทางเสียที” ที่เขียนขึ้นโดยรศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และเผยแพร่อยู่ใน website ของสภาวิชาชีพบัญชีฯในขณะนี้

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit