บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ถ้าเป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องออก"งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ" หรือไม่

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :

ขอความรู้เกี่ยวกับการออก "งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ" นิติบุคคลประเภทอะไรบ้างค่ะที่ต้องจัดทำ "งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ" ถ้าเป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องออก"งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ" หรือไม่คะ

(คำถามเดือนมีนาคม 2559)

A:

          กำหนดรายการย่อ ที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้ผู้ที่ต้องจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จคือบริษัทที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะคือ บริษัทมหาชน (แบบ  3) และ บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะดังกล่าว (TFRS for PAEs) (ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติเนื่องจากเข้าเงื่อนไขคำนิยามของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือเนื่องจากความสมัครใจ)

          สำหรับกิจการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) มาตรฐานฉบับดังกล่าวกำหนดให้จัดทำงบกำไรขาดทุน ตามปกติ โดยไม่ได้กำหนดให้จัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องทำครับ โดยกิจการที่ปฏิบัติตาม TFRS for NPAEs ต้องจัดทำงบการเงินตามรูปแบบงบการเงิน (แบบ 2) http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/form_2.pdf

          ทั้งนี้สำหรับการจัดทำงบการเงินรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป ท่านสมาชิกต้องติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะในปี 2560 จากเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีครับ http://www.fap.or.th/NPAEs.html

          ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลและธุรกิจของบริษัทดีกว่า เพื่อให้ได้รับข้อมูลและคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit