บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for NPAEs)

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(TFRS for NPAEs) :

ขอสอบถามเรื่องการรับรู้ดอกเบี้ย กิจการเช่าซื้อรถยนต์ ในบริษัทจำกัด (NPAE) เดิมรับรู้ดอกเบี้ยแบบเส้นตรง ยังคงทำได้อยู่หรือเปล่า หรือว่าตอนนี้ NPAE บังคับใช้แบบลดต้นลดดอกแบบบริษัทมหาชน

(คำถามเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558)

A:

การรับรู้ดอกเบี้ยของ NPAE ใช้ใช้วิธีลดต้นลดดอกเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนครับ

ทั้งนี้อ้างอิงจากย่อหน้าที่ 266 ของ NPAE กล่าวว่า

266.    จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายต้องนำมาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะนำไปลดหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กับงวดต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญาเช่าเพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่แต่ละงวด ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

ดังนั้นต้องใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest rate) ในการรับรู้องค์ประกอบของจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายแต่ละงวดตามสัญญาเช่าครับ

ทั้งนี้สามารถศึกษาจากตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงได้ในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีโดยนำเข้าสูตร excel

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit