บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ : การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับ32

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ :

รบกวนสอบถามถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับ32ค่ะ อ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ คือมีกรณีว่า บริษัทมีเว็บไซด์ให้ลูกค้าสามารถเข้ามาดูบริการของบริษัทได้ซึ่งเดิมจะมีภาษาไทยและอังกฤษ โดยการจัดทำเว็บนี้ถือเป็นทรัพย์สินใช่หรือไม่ค่ะ แล้วต่อมามีการพัฒนาเพิ่มภาษาจีนและอาหรับในเว็บไซด์เพื่อให้ลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามาดูได้ อยากถามว่าค่าพัฒนาเว็บไซด์เพิ่มสองภาษานี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือสินทรัพย์ค่ะ มีปัญหาว่าจะใช้งบ OPEX หรือ งบCAPEX ดีคะ

(คำถามเดือนมีนาคม 2559)

A:

          ในกรณีที่ท่านมีรายจ่ายเพื่อพัฒนาสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยปกติมาตรฐานฯกำหนดให้รวมรายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนสินทรัพย์เมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ ตามที่ระบุในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 57 (หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 170 หากกิจการเลือกใช้มาตรฐานฉบับนี้)

          ทั้งนี้ในกรณีของการพัฒนาเว็บไซต์ การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์ ยังคงให้ใช้หลักการดังกล่าวข้างต้น และได้มีมติเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้จัดทำงบการเงินเข้าใจมากยิ่งขึ้นดังย่อหน้าที่ 9 ของ การตีความฉบับดังกล่าว ใจความสรุปได้ว่า

9.1      หากเป็นรายจ่ายในช่วงวางแผน ถือเสมือนเป็นการวิจัย ให้รับรู้รายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงวด

9.2      ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐาน ขั้นตอนการพัฒนาการออกแบบรูปภาพ และขั้นตอนการพัฒนาเนื้อหา ถือเป็นรายจ่ายเพื่อการพัฒนา ที่สามารถรวมเป็นต้นทุนสินทรัพย์ได้หากรายจ่ายที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้สามารถระบุได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงและจำเป็นในการสร้าง ผลิต หรือเตรียมความพร้อมเว็บไซต์ที่จะให้สามารถทำงานในลักษณะที่ผู้บริหารตั้งใจไว้ และต้องไม่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา หรือเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า หรือบริการของกิจการเอง 

นอกจากนี้ในย่อหน้าที่ 9.4 ของการตีความฉบับดังกล่าว ระบุว่า 

          "ในกรณีที่ผ่านขั้นตอนการพัฒนาไปแล้ว และมีรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานภายหลังจากการพัฒนา โดยปกติให้ถือเป็นรายจ่ายในงวดนั้น ยกเว้น รายจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สามารถรับรู้รายการได้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ย่อหน้าที่ 18 " กล่าวคือ หากรายจ่ายดังกล่าวสามารถเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจในอนาคตให้แก่เว็บไซต์ได้ และเป็นไปตามเกณฑ์ในการรับรู้รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก็ให้รวมรายจ่ายดังกล่าวเป็นต้นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ 

          ดังนั้น กิจการต้องพิจารณาว่า รายจ่ายดังกล่าวภายหลังขั้นตอนการพัฒนาเป็นไปตามย่อหน้าที่ 18 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวหรือไม่

ทั้งนี้ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่า เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit