บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีได้พัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติ (Policy and Procedure) ตามมาตรฐาน TSQC1

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การที่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีได้พัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติ (Policy and Procedure) แล้วเสร็จ แสดงว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน TSQC1 แล้วใช่หรือไม่?

A:

ไม่ใช่ การที่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีได้พัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติแล้วเสร็จนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่จะต้องมีขั้นตอนและหลักฐานเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายเหล่านั้นอย่างเหมาะสม สิ่งที่สำคัญก็คือการบันทึกรายละเอียดของการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัตินั่นเอง

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit