บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การลงนามของผู้สอบบัญชีในกรณีรับงานใหม่ในเดือนพฤษภาคม

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การลงนามของผู้สอบบัญชีในกรณีรับงานใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2559 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินปี 2558 ควรเป็นเช่นใด?

A:

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องลงนามรับรองงบการเงินเมื่อการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วและไม่ควรลงวันที่ย้อนหลัง และเมื่อลงลายมือชื่อแล้ว ก็ดำเนินการยืนยันในระบบของสภาฯ ตามข้อกำหนดฯ กล่าวคือ การลงลายมือชื่อช่วงครึ่งแรกของปี ต้องยืนยันภายในสิ้นเดือนมิถุนายน และการลงลายมือชื่อช่วงครึ่งหลังของปี ต้องยืนยันภายในสิ้นเดือนธันวาคมของปีที่ลงลายมือชื่อ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดของข้อกำหนดฯ ได้โดย Click

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit