บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่

 
 

          สภาวิชาชีพบัญชีได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่  ซึ่งประกอบด้วย 
TSA 700 (ปรับปรุง), TSA 701, TSA 705 (ปรับปรุง), TSA 706 (ปรับปรุง),TSA 260 (ปรับปรุง) และ TSA 570 (ปรับปรุง) ซึ่งจะถือปฏิบัติกับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

          หากท่านมีข้อคิดเห็นใดๆ สามารถส่งมาได้ที่ [email protected] ภายใน 31 มกราคม 2559

TSA 700 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน

TSA 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

TSA 705 (ปรับปรุง) การแสดงความเห็นแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

TSA 706 (ปรับปรุง) วรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์และ วรรคเรื่องอื่นในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

TSA 570 (ปรับปรุง) การดำเนินงานต่อเนื่อง

TSA 260 (ปรับปรุง) การสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล


           นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดตามร่างมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับใหม่อีกฉบับ คือ 
TSA 720 (ปรับปรุง) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ร่างภายในเดือนมกราคม 2559

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศร่างมาตรฐานฉบับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ กี่ฉบับ ฉบับไหนบ้าง อยากรู้ต้อง click!

http://www.fap.or.th/index.php?mode=preview&lay=show&ac=article&Id=539919922&Ntype=30