บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

สำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก หรือผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว ซึ่งมีปัญหาเรื่องข้อจำกัดในด้านบุคลากร ดูจะไม่เหมาะสมที่จะน่าจะต้องนำมาตรฐาน TSQC1 มาปฏิบัติใช้ใช่หรือไม่?

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

สำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็ก หรือผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว ซึ่งมีปัญหาเรื่องข้อจำกัดในด้านบุคลากร ดูจะไม่เหมาะสมที่จะน่าจะต้องนำมาตรฐาน TSQC1 มาปฏิบัติใช้ใช่หรือไม่?

A:

สำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กหรือผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว ยังคงมีความจำเป็นต้องกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในระดับสำนักงาน (องค์ประกอบของ TSQC1 ทั้ง 6 ด้าน) ในบางเรื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้ออกรายงานที่เหมาะสมและได้ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รูปแบบระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กหรือผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียวไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมที่มีความซับซ้อนในระดับเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่TSQC 1 เป็นข้อกำหนดเป็นหลักการและนโยบายและวิธีปฏิบัติ ควรมีการออกแบบหรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน และขนาดของสำนักงาน

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit