บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

เงินอุดหนุนรัฐบาล/เงินรับบริจาค ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรบ้าง

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

เงินอุดหนุนรัฐบาล/เงินรับบริจาค :

เนื่องจากบริษัทได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐบาล ต้องการทราบว่าต้องบันทึกบัญชีอย่างไรบ้าง 

ตัวอย่าง  กรณีที่ 1

· ได้รับเงินอุดหนุนแบบให้เปล่ามา 100 บาท

· บริษัทเราทำงานให้หน่วยงานรัฐ 80 บาท

· บริษัทเราซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับงานนี้ 30 บาทโดยบิลค่าใช้จ่ายออกในนามบริษัทเรา บิลตัวจริงทางเราเก็บไว้ ส่วนหน่วยงานรัฐต้องการเอกสาร copy เพื่อให้เราเอาไปเบิกเงิน

· บริษัทเราใช้เงินเกินที่หน่วยงานรัฐให้มา 10 บาท (บริษัทเราต้องออกเงินเอง)

ตัวอย่าง กรณีที่ 2

· ได้รับเงินอุดหนุนแบบให้เปล่ามา 100 บาท

· บริษัทเราทำงานให้หน่วยงานรัฐ 80 บาท

· บริษัทเราซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับงานนี้ 10 บาทโดยบิลค่าใช้จ่ายออกในนามบริษัทเรา บิลตัวจริงทางเราเก็บไว้ ส่วนหน่วยงานรัฐต้องการเอกสาร copy เพื่อให้เราเอาไปเบิกเงิน

บริษัทเราใช้เงินน้อยกว่าที่หน่วยงานรัฐให้มา 10 บาท (บริษัทเราต้องคืนเงินให้หน่วยงานรัฐ)

(คำถามเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558)

A:

สำหรับประเด็นเงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐบาล

          หากเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

          สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้พิจารณาว่าเงินอุดหนุนที่ได้รับมานั้น มีภาระที่ต้องคืนให้แก่หน่วยงานรัฐหรือไม่ หากยังมีภาระอยู่ (เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข) ก็ต้องรับรู้เป็นรายได้รอตัดบัญชีหากไม่มีภาระที่ต้องคืนให้แก่หน่วยงานรัฐ (เงินอุดหนุนแบบไม่มีเงื่อนไข) และเข้าคำนิยามรายได้ สามารถรับรู้รายได้ได้ครับ

          ทั้งนี้ให้สอบถามทางผู้สอบบัญชีก่อนครับ

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit