บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น :

สอบถามเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี เรื่องประมาณหนี้สิน กรณี ที่มีคดีความฟ้องร้อง สมมติ เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท และต่อมาคดีความนี้เข้าเงื่อนไข 3 ข้อในการรับรู้เป็นประมาณการหนี้สิน เมื่อมีการรับรู้เป็นประมาณการหนี้สินจำนวนเงิน 100 ล้านบาทแล้ว ต้องเปิดเผยรายละเอียดของคดีความไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ว่ามีคดีความเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท และได้มีการรับรู้ในประมาณการหนี้สิน หรือไม่

(คำถามเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560)

A:

ในกรณีที่ท่านสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งได้ระบุให้กิจการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามข้อกำหนดในย่อหน้าที่ 84-92 โดยในกรณีที่ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเกิดจากสถานการณ์ชุดเดียวกัน ย่อหน้าที่ 88 กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในย่อหน้าที่ 84 ถึง 86 ในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวพันระหว่างประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนั้น

ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถปฏิบัติให้ถูกต้อง พร้อมทั้งสอบถามผู้สอบบัญชีของกิจการซึ่งเป็นผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนเพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit