บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

อื่นๆ กิจการอยู่ระหว่างการขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

อื่น ๆ :

กิจการอยู่ระหว่างการขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี การประกอบธุรกิจดังกล่าว ถือว่ากิจการเป็น กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) หรือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

(คำถามเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560)

A:

ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ได้กำหนดไว้ว่า กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) หมายถึง กิจการที่ไม่ใช่กิจการดังต่อไปนี้

1.         กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการ ซึ่งมีการซื้อขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter) รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค หรือกิจการที่นำส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนำส่งงบการเงินของกิจการให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใด ๆ ต่อสาธารณชน

2.         กิจการที่ดำเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เครดิตยูเนี่ยน ทั้งนี้อาจรวมถึง บริษัทนายหน้า/ตัวแทนหลักทรัพย์ วณิชธนกิจ (อ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม – TFRS for SMEs)

3.         บริษัทมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

4.         กิจการอื่นที่จะกำหนดเพิ่มเติม

ดังนั้น หากกิจการของท่านจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ก็ถือว่าเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs) แต่หากกิจการของท่านจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าเข้าลักษณะเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะตามคำนิยามข้อ 1 หรือ 2 หรือไม่

นอกจากนี้ ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ หมวด เรื่อง การจัดทำบัญชีและรายงาน ข้อ 11 กล่าวไว้ว่า

ให้ผู้ประกอบธุรกิจส่งรายงานงบการเงินสําหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาแล้วต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ถ้าปรากฏว่ารายงานงบการเงินตามวรรคหนึ่ง ไม่ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังมีอำนาจสั่งแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด”

ดังนั้น จึงขอให้ท่านปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงในการสั่งการเกี่ยวกับรูปแบบของรายงานงบการเงินตามประกาศฉบับดังกล่าว และให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของท่านเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit