บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริษัทมีการศึกษาเกี่ยวกับการขายกิจการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแต่นอกกลุ่มบริษัท

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

งบการเงินรวม :

บริษัทมีการศึกษาเกี่ยวกับการขายกิจการให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแต่นอกกลุ่มบริษัท โดยบริษัทแม่ (A) เป็นบริษัทมหาชน มีบริษัทลูก 2 บริษัทคือ  และ โดยบริษัทแม่ได้ลงทุนในบริษัท B และ C ในอัตรา 100% ทั้งสองบริษัท

ในอดีตมีการขายบริษัทลูก (F) ซึ่งอยู่ภายใต้บริษัท โดยย้ายไปอยู่ภายใต้บริษัท และในอดีต บริษัท C เกิดกำไรจากการขายบริษัทลูกจำนวน 20 บาท  ซึ่งในการจัดทำงบการเงินรวม (Consolidation) จะไม่สามารถรับรู้กำไร 20 บาท เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน

ต่อมา บริษัท A ขายบริษัท C และบริษัทลูกซึ่งอยู่ภายใต้ C ทั้งหมด โดยบริษัท A มีเงินลงทุนในบริษัท จำนวน 50 บาท (วิธีส่วนได้เสีย)  ถ้าขาย ราคา 55 บาท บริษัทจะรับรู้กำไรขาดทุนในงบการเงินรวมเท่าไหร่

จึงขอสอบถามเรื่องการรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการขายกิจการบริษัท C ว่า 20 บาท ที่เกิดในอดีตควรจะบันทึกเข้ากำไรสะสมหรือกำไรขาดทุน

(คำถามเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560)

ตามคำถามที่ท่านถามมาและข้อมูลที่ได้ให้มานั้น กลุ่มกิจการไม่ควรรับรู้กำไรที่เกิดขึ้นจากการขายเงินลงทุนในบริษัทลูกดังกล่าว (F) ในอดีต (20 บาท) ในงบการเงินรวมเนื่องจากบริษัทลูก (F) เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน และยังมิได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทลูก (F) ออกไปจากกลุ่มกิจการอย่างแท้จริง โดยเงินลงทุนในบริษัทลูก (F) ยังมีกำไรจำนวน 20 บาทแฝงอยู่

ทั้งนี้ ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของกิจการซึ่งเป็นผู้ที่มีข้อมูลมากกว่าเพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit