บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

วิธีการปรับปรุงทางบัญชีให้ตรงตามเงื่อนไขกรมสรรพากร

 
 

วิธีการปรับปรุงทางบัญชี ในงบการเงินให้ตรงตามเงื่อนไข กรมสรรพากร

สำหรับการปรับปรุงบัญชี/รายการในงบการเงินให้ตรงตามเงื่อนไขนั้น กรมฯ จะกระทำผ่านผู้สอบบัญชี, TA, และสำนักงานบัญชี โดยแก้ไขรายการตามหลักฐานการมีอยู่จริง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 5 และ 8 ที่ไม่กระทบผลประกอบการจริงปี 2558 ดังนี้

1. เงินกู้ยืม/ให้กู้ยืมกรรมการ จะบันทึกเท่าที่มีหลักฐานอยู่จริง ส่วนเกินที่เกิดจากความไม่ถูกต้องใดๆ ให้ถือเป็นข้อผิดพลาดทางบัญชี ที่ปรับเข้าบัญชีกำไรสะสม (ฝ่ายทุน) โดยตรง
2. ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ที่ไม่เคยบันทึก ถ้ามีหลักฐานทางราชการเกี่ยวข้องจะบันทึกรายการทรัพย์สินตามนั้น สังหาฯ ที่ซื้อมาใช้จริงก็เป็นไปตามหลักฐาน และตั้งค่าเสื่อมราคาสะสมตามอายุให้ ปรับแก้ไขเข้าบัญชีกำไรสะสมเช่นกัน
3. เกณฑ์ราคาทรัพย์สินตามข้อ 2 จะใช้ราคาในสัญญาซื้อขายที่กรมที่ดิน (ที่ดิน และ/หรือสิ่งปลูกสร้าง)  หากรวมกันไม่ได้แยก ก็ให้แยกตามเกณฑ์ราคายุติธรรม (ตามมาตรฐานบัญชี + ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชี) เพื่อแยกการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมด้วยเช่นกัน
4. สินค้าขาด/เกิน ที่เป็นความผิดพลาดในอดีต ให้นับ Stock บันทึกเท่าที่ปรากฏ ที่เหลือจะเข้ากำไรสะสมหรือปรับแก้ส่วนทุน (หุ้นสามัญ) โดยตรง
5. รายการทั้งหมดที่แก้ไข หนังสือรับรองความเห็นของผู้สอบบัญชี จะรับรองงบการเงินแบบมีเงื่อนไข โดยแสดงรายการปรับแก้/รายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยทุกรายการให้สรรพากรทราบ
 
ทั้งหมด ถือเป็นการแก้ไขตามมาตรฐานและเปิดโอกาสให้เริ่มต้นใหม่อย่างถูกต้องในปี 2559 ที่กรมสรรพากรได้ตกลงร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี สภาหอการค้า และสภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทยไว้แล้ว
AMTaudit_รับตรวจสอบบํญชี

บทความแนะนำ 

ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=73

ตัวอย่างกระดานทำการ : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=78

บุคคลธรรมดา เป็น นิติบุคคล : https://www.amtaudit.com/view_news.php?id=77

 

 

โดยทีมงาน AMTaudit & AMTsolution

บริการรับตรวจสอบบัญชี และ บริการตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)

Office : 02-184-1846 and 02-309-3550