บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

สืบเนื่องจากที่มีการปรับมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19(2558) ทางบริษัทฯได้มีการประเมินผลประโยชน์พนักงานใหม่

 
 

 Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ผลประโยชน์ของพนักงาน :

          สืบเนื่องจากที่มีการปรับมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 19(2558) ทางบริษัทฯได้มีการประเมินผลประโยชน์พนักงานใหม่ ทำให้มีผลจากการปรับปรุงรายการ จำนวนผลประโยชน์พนักงาน ที่ได้บันทึกไว้ของปี 2012 – 2015 ลดลง

          จึงขอสอบถามว่าจำนวนเงินผลประโยชน์พนักงานที่ลดลงของปีก่อนปี 2015 จะต้องบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดของมาตรฐานบัญชีแก้ไข 2558

(คำถามเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559)

A:          หากการปรับปรุงรายการที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตามย่อหน้าที่ 93  และ 94 ของมาตรฐานฉบับดังกล่าว ย่อหน้าที่ 175  กำหนดให้ปรับปรุงรายการดังกล่าวย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ทั้งนี้กิจการสามารถเลือกใช้วิธีดังกล่าวก่อนงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  2559 ได้ (เช่นงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) แต่กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงจากการถือปฏิบัติก่อนกำหนดดังกล่าว (Early adoption)

          อย่างไรก็ตามหากการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการ ให้ปรับปรุงโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป(ปรับไปข้างหน้า)ตามการวัดมูลค่าใหม่ของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ และตามที่กำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

          หรือ หากการปรับปรุงรายการที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการที่ในอดีต กิจการมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ให้ถือเป็นข้อผิดพลาดในการจัดทำรายงานทางการเงิน และให้ปรับปรุงรายการดังกล่าวย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

          ทั้งนี้ ขอให้ท่านปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัทท่านเพื่อให้ได้รับข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่เข้าใจเนื้อหารายการและเนื้อหาธุรกิจของบริษัทท่าน

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit