บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชี : การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน

 
 

 

Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชี : การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน

            บริษัทมีที่ดินซึ่งซื้อมานานแล้ว ปัจจุบันบริษัทจะสร้างบ้านเพื่อขาย จึงต้องทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดิน ปรากฎว่าหลังจากรังวัดจะต้องเสียที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณะส่วนหนึ่ง(ติดถนนใหญ่) และแบ่งโฉนดเพื่อเป็นแปลงทางเข้าไปในโครงการ

            คำถาม

  1. ที่ดินที่เสียให้กับทางสาธารณะต้องบันทึกบัญชีอย่างไร
  2. ที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงทางในโครงการจะบันทึกบัญชีเป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ระหว่างพัฒนาได้หรือไม่

(คำถามเดือนมกราคม - มีนาคม 2561)

 1. ในกรณีที่กิจการตัดรายการทรัพย์สินออกจากบัญชี กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ย่อหน้าที่ 67 และ 68 หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 150 และ 151 ดังนี้

            67 กิจการต้องตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
            67.1 
กิจการจำหน่ายสินทรัพย์ หรือ 
            67.2 
กิจการคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ หรือ การจำหน่ายสินทรัพย์

            68 กิจการต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อกิจการตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี ทั้งนี้ กิจการต้องไม่จัดประเภทผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการเป็นรายได้หลัก

            2. สำหรับที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงทางเข้าไปในโครงการ เช่น ถนน ทางสาธารณะ หรือ ทางเข้า เป็นต้น ให้กิจการพิจารณาว่ากิจการมีภาระที่ต้องส่งมอบให้แก่โครงการก่อสร้างหรือไม่

            หากกิจการมีภาระที่ต้องส่งมอบที่ดินดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการก่อสร้างให้แก่ลูกค้าแล้วเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่ดินดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าคงเหลือตามที่กล่าวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ เรื่อง สินค้าคงเหลือ ย่อหน้าที่ 6 หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ย่อหน้าที่ 86 ดังนี้

            86. สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 
            86.1.
ถือไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ 
            86.2.
อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปเพื่อขาย 
            86.3.
อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ

            ทั้งนี้ขอให้ท่านศึกษาข้อเท็จจริงและเนื้อหาของรายการและศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างเหมาะสม

 

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office : 02-309-3550 and 02-184-1846
fax : 02-115-1486 
ID Line : @amtaudit