บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

ผู้สอบบัญชีจะพัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติของสำนักงานได้อย่างไร?

 
 

Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

ผู้สอบบัญชีจะพัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติของสำนักงานได้อย่างไร?

A:

ในสำนักงานสอบบัญชีขนาดเล็กหรือกรณีที่เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียวซึ่งมีข้อจำกัดในด้านบุคลากร สามารถศึกษาและนำตัวอย่างนโยบาย วิธีปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่าง ๆ ใน “คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับสำนักงานขนาดกลางและขนาดเล็ก” (เล่มสีส้ม) และ “แนวปฏิบัติการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานคนเดียว” (เล่มสีแดง) ที่เผยแพร่โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือนโยบายและวิธีปฏิบัติ

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit