บริการด้านวางระบบ
และตรวจสอบภายใน

เริ่มต้น 5,000 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
รับทำบัญชี – ยื่นภาษี

เริ่มต้น 1,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

บริการด้าน
ตรวจสอบบัญชี

เริ่มต้น 4,500 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม...

image01

การบันทึกบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

 
 

  Q&A สภาวิชาชีพบัญชี

การบันทึกบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า :

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า เวลาคำนวณนั้นคิดจาก

1.         ค่าเบี้ยประกันภัยอย่างเดียว หรือ

2.         ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์

(คำถามเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559)

A:

การรับรู้รายการค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ กิจการต้องพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าเบี้ยประกันภัยด้วย หากค่าอากรแสตมป์เป็นต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้านั้น กิจการถือว่าสามารถรวมค่าอากรแสตมป์ในค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าและตัดจ่ายตามระยะเวลา ทั้งนี้ควรปรึกษาผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยอ้างอิงมาตรฐานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจต่อไป เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีความเข้าใจเนื้อหาของกิจการเชิงลึก

ข้อมูลสภาวิชาชีพบัญชี

ทีมงาน AMTaudit 
บริการรับตรวจสอบบัญชี และบริการรับตรวจสอบภายใน

(Audit & Assurance Services)
ข้อมูลบริษัทฯ https://www.amtaudit.com

Office: 02-309-3550 and 02-184-1846
fax: 02-115-1486 
ID Line: @amtaudit